บจธ. จัดอบรม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่” ในระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 วสช.เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา จันทบุรี

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้นางสาวศิริพร โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมอบรม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่” ในระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ในช่วงเช้าอบรมเกี่ยวกับแนวคิดแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีบันได 9 ขั้น พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น โคก หนอง นา โมเดล และป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยมีนางสาวภัทร์พิชชา ทองเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เป็นวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดจันทบุรี
ในช่วงบ่าย อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช โดยมีนางสาวเครือวัลย์ ดาวงษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6