บจธ. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง วสช.กลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยม่วงเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ เชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. มอบหมายกองกฎหมายและงานคดี สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน )จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง 12 ฉบับ ตามร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ…..ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยม่วงเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่