บจธ. จัดเวที ความร่วมมือ พัฒนาสาธารณุปโภค ให้พี่น้อง วสช. เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายกุลพัชรภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้นางสาวศิริพร โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่จัดประชุมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ จำนวน 12 หน่วยงาน ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิเช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำเพื่อการเกษตร เป็นต้น ร่วมถึงสนับสนุนส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพ และการแก้ปัญหาช้างป่าเข้ามาทำลายผลผลิต ณ ศาลาเอนกประสงค์วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

และในวันเดียวกัน นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน มอบหมายให้นางสาวเพ็ญนภา หงษ์รัตน์ เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการที่ดิน2 ดำเนินการขยายสัญญาเช่าที่ดินจำนวน 2 แปลง ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา เนื้อที่ 77-1-95.8 ไร่ สมาชิกจำนวน 30 ราย ณ ศาลากลางเอนกประสงค์วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้มีที่ดินทำกินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาไปสู่การได้เช่าซื้อในที่ดินแปลงนี้ต่อไป