บจธ. จัดโครงการจับคู่เจ้าของที่ดิน กับ ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายสมชาย นุชธานี ผู้อำนวยการกองการตลาด สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. พร้อมเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชผักอินทรีย์ขามหนองต่อ ใน อ.มัญจาคีรี โดยมี นายสมพร พิมมะสอน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองขามต่อ และกลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตลาดกลางที่ดิน ซึ่งเกิดจากการจับคู่ระหว่างเจ้าของที่ดิน และกลุ่มเกษตรกรผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อร่วมกันหารือแผนการตลาดและวางแนวทางจัดหาช่องทางการจำหน่ายผลผลิตการเกษตรให้แก่เกษตรกรหรือผู้ยากจน ที่เข้าร่วมโครงการจัดสรรที่ดินกับ บจธ. ที่วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชผักอินทรีย์ขามหนองต่อ ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น