บจธ. จัดโครงการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตลำไย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

   

   

   

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดโครงการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์
แปรรูปผลผลิตลำไย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นำโดย
นางปราณี สริวัฒน์ ที่ปรึกษาสถาบัน คณะที่ปรึกษาสถาบัน เจ้าหน้าที่ บจธ. ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
นำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชน ลงพื้นที่ศึกษากระบวนการแปรรูปสินค้า เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ การเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตลำไย ทั้งนี้ บจธ. ได้จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ บจธ. และโครงการของกองพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพชุมชนและที่ดินในครั้งนี้ด้วย