บจธ. จัดโครงการอบรมเลี้ยงผึ้งโพรงแบบธรรมชาติให้เกษตรในโครงการ 5 นำร่องเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่
จัดโครงการอบรมเลี้ยงผึ้งโพรงแบบธรรมชาติ ณ สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมแนวทางการประกอบอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกรชุมชนบ้านไร่ดง และบ้านแม่อาว ซึ่งได้รับ
การช่วยเหลือจาก บจธ. ภายใต้โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัติ นะที
เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

   


วิทยากร : คุณนิวัติ นะที (เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่)