บจธ. จับคู่โครงการที่ดินปันสุข นัดลงนามในสัญญาใช้ประโยชน์ในที่ดินล่าสุด ที่ จ.เชียงใหม่ แล้ว 4 ราย

 

 
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) หรือ บจธ. มอบหมายให้ นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กำกับดูแลโครงการที่ดินปันสุข ซึ่งเป็นโครงการที่ให้เจ้าของที่ดินและผู้ลงทะเบียนใช้ที่ดินไว้กับกองการตลาด โดย บจธ. เป็นตัวกลางในการจับคู่และลงนามในสัญญาใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ล่าสุดได้มีการลงนามสัญญาการใช้ประโยชน์ที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งานเศษ ในพื้นท่ี ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ระยะเวลา 3 ปี โดยเจ้าของที่ดินไม่คิดค่าเช่า และมีเกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์ 4 ราย
สำหรับโครงการตลาดกลางที่ดิน ที่มีเจ้าของที่ดินและผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ บจธ. ได้พัฒนาสู่โครงการที่ดินปันสุข ที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้สร้างเครื่องมือและช่องทางในการจับคู่เจ้าของที่ดินกับผู้เช่าหรือผู้ต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรที่เป็นรูปธรรม สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและ บจธ. ทำหน้าที่คนกลางอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายได้พบกันและลงพื้นที่จริง โดยก่อนหน้านี้ บจธ. มีต้นแบบการจับคู่ใช้ประโยชน์ที่ดินมาแล้ว ที่ จ . นครนายก