บจธ. ช่วยเกษตรกรช่วงโควิดต่อเนื่อง ช่วยเกษตรกรลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต

วันที่ 6 มิ.ย. 2564 พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการ ธนาคารที่ดิน กล่าวว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล บจธ. มีความห่วงใย ความเป็นอยู่พี่น้องเกษตรกรในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ได้สั่งการให้ บจธ. ดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 12 พื้นที่ จำนวนเนื้อที่ 1,234-2-17.7 ไร่ ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินไปแล้ว จำนวน 482 ครัวเรือนมีหลักในการทำงานที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรและ ผู้ยากจนรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรอบรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้กลุ่มมีระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็งโดยดำเนินการ จัดหาที่ดินด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามที่กลุ่ม ร้องขอความช่วยเหลือ ที่ผ่านมา สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาจิตใจ และศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ บจธ. ได้จัด หลักสูตรขึ้น โดยปัจจุบันสมาชิกได้เข้ามาพัฒนาใช้ประโยชน์พื้นที่แล้วทั้ง 12 แห่งมีความตั้งใจ ผลิตพืชผักอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเน้นการบริโภคพืชผักไม้ผลเป็นยาเพื่อให้พี่น้อง ประชาชนในจังหวัดมีสุขภาพที่ดีปัจจุบันผลผลิตที่ได้มีทั้งที่เกษตรกรนำออกไปจำหน่ายเอง และมีผู้มารับซื้อถึงบ้านโดยหลังจากที่สมาชิกในกลุ่มได้รับที่ดินและได้เพาะปลูกในแปลง เกษตรของตนเองมาแล้ว 1 ปีเศษ สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนได้เดือนละประมาณ 6,000 – 10,000 บาท/ครัวเรือน สมาขิกในกลุ่มสามารถผ่อนชำระค่าเช่าที่ดินให้กับ บจธ. เฉลี่ยครัวเรือนละ 475 บาท/ปี หรือกลุ่มละ 30,886 บาท/ปี ส่งผลให้สมาชิกในชุมชน สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในช่วงของภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ นอกจากนี้ บจธ. ได้ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน”ร่วมทำอาหารปลอดภัยและเครื่องดื่ม ส่งให้แก่โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย ส่งต่อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทางเศรษฐกิจ จากภาวะวิกฤต โรคระบาด covid-19 นายจรัส บำรุงแคว้น ประธานวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ กล่าวว่า “ช่วง covid-19 ที่ผ่านมาเราไม่เดือดร้อนเลยถึงแม้ว่าบางคนไม่ได้รับเงินเยียวยาก็ไม่เดือดร้อน เพราะสมาชิกมีกิน มีใช้ มีแจก มีจ่ายให้เพื่อนบ้านทุกคนมาเก็บได้เลย มีมะเขือ ตะไคร้ กระเพรา ใบมะกรูด ก็มาตัดได้ พร้อมแบ่งปันให้พี่น้องทุกคนในกลุ่มอยากจะให้คนอื่นๆ หรือกลุ่มอื่นๆ ได้รับโอกาส เหมือนกลุ่มของเรา บจธ. เป็นหน่วยงานที่เติมเต็มโอกาสให้แก่ ่ชาวบ้าน เติมเต็มความฝัน ให้แก่ชาวบ้าน ผมก็อยากจะให้ บจธ. อยู่คู่กับบ้านเมือง อยู่คู่กับ พี่น้องคนยากจนคู่กับคนที่ไม่มีที่ทำกิน.ผมคิดว่าอยากให้รัฐขยายไปทั่วประเทศ ให้มีโอกาส เหมือนพวกผม ที่ได้รับโอกาสตรงนี้” นายจรัสกล่าว นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. กล่าวว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมา บจธ. ได้ดำเนินการกระจายการถือครองที่ดิน โดยการจัดหาและจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิ์ในที่ดิน ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เป็นการสร้างความมั่นคง และยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นต่อไป