บจธ. ติดตามผลการดำเนินงาน วสช.ฯ ช่องโคพัฒนา พิมาย หนึ่งในพื้นที่ต้นแบบการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งส่วนมากปลูกพืชผักอายุสั้น เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว และปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น เป็นรายได้ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งเลี้ยงปลา เป็นอาหาร นำมาแปรรูปเป็นปลาส้มจำหน่าย
ผู้อำนวยการ บจธ. ได้พูดคุยกับสมาชิก นางระเบียบ เนาว์วิรัตน์ ที่ปลูกผักตามฤดูกาลคือกะหล่ำดอก และยังมีกล้วย พริกและพืชผักอีกหลายชนิด ด้วยแนวทางเกษตรปลอดภัย ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตในกลุ่มเพื่อปรับโครงสร้างดิน ทำให้พืชผักแข็งแรง ลดสารเคมีตกค้างในดิน
นายกุลพัชรกล่าวว่า บจธ. เน้นย้ำทุกวิสาหกิจชุมชนให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน สร้างความมั่นคงในชีวิต แก้ปัญหาคนไร้ที่ดินทำกิน เป็นต้นแบบที่เป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน
“ บจธ. อยู่บนหัวเลี้ยวหัวต่อของการผลักดันการจัดตั้งหน่วยงาน ตามร่างพระราชบัญญัติ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติแล้ว เพราะเห็นความสำคัญและตวามจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะ แตกต่างและไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่แก้ปัญหาที่ดินทำกินที่มีอยู่เดิม โครงการต่างๆ ที่ บจธ. ดำเนินงานต่อเนื่องในช่วง 4-5 ปีมานี้ ยืนยันว่ามีส่วนช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศได้จริง “ นายกุลพัขรกล่าว