บจธ. ทำงานครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

พระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมฺเตโช  ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ และที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์  ต.ดอยฮาง อเมือง จ.เชียงราย ได้แสดงความคิดเห็นถึงการดำเนินงานและภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.   ว่า สมาชิกทุกคนในกลุ่มวิสาหกิจได้มีการพัฒนาแปลงโดยใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่คนละ 1 ไร่ ทาง บจธ. สนับสนุนให้ปลูกสร้างสิ่งแวดล้อมเป็นไม้ทองคำ 5 ระดับ 1 งาน จะมีไม้ผลทุกชนิด 1 งาน มีผัก มีของกินลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ มีที่อยู่อาศัยทั้งหมด 63 ครอบครัว โดยเริ่มทยอยสร้างที่อยู่อาศัยอยู่อย่างมีความสุขซึ่งขั้นปัจจุบันอยู่ที่ปลายน้ำแล้ว

”  ทาง บจธ. ให้ความอนุเคราะห์ในการพัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่ม  เก็บรักษา แปรรูปผลผลิต ใช้ชีวิตตามหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือให้พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น ทำบุญทำทาน เก็บรักษาตอนนี้มีการรวมกลุ่มกันแปรรูปเป็นกลุ่มกล้วยกู้โลก แปรรูปกล้วย กล้วยตาก แปรรูปสมุนไพร ทาง บจธ. ก็มาหาตลาดให้เชื่อมกับทางพาณิชย์จังหวัด มาอบรมสร้างตลาดออนไลน์  เชื่อมกับไปรษณีย์ไทย ทำให้ค่าขนส่งราคาถูก เรียกได้ว่าทางดอยอินทรีย์ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากทาง บจธ. ตั้งแต่ต้นน้ำคือที่ดินและสาธารณูปโภคก็ครบวงจรและประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ปัจจุบันนี้ก็มีคนมาสมัครเพิ่มอยากได้ที่ดินเพิ่มเพราะว่าที่ 63 ครอบครัวทุกคนผ่านไปผ่านมาเห็นก็อยากได้บ้างเพราะว่ามีความร่มเย็นมีความอุดมสมบูรณ์ ”

” ทาง บจธ. ถือว่าเป็นองค์กรที่ทำครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อาตมาตัวแทนของ วสช.ฯ ดอยอินทรีย์ก็ได้ทำโครงการร่วมกับทุกกระทรวง ทบวง กรม มา 17 ปี ตั้งแต่รักษาป่าบนดอยมา 8,000 กว่าไร่ก็ยังไม่เห็นหน่วยงานไหนที่ทำงานได้ครบวงจรทั้งเรื่องจัดที่ดิน พัฒนาสาธารณูปโภค พัฒนาสร้างงาน สร้างอาชีพ ต่อยอดให้ครบเลย ทำให้ทางหลายๆ หน่วยงานก็มาดูงานและเอาไปเป็นต้นแบบ วันนี้ทาง วสช.ฯดอยอินทรีย์ต้องขอบคุณ บจธ. ที่มาร่วมงานกันส่งเสริมและอยากให้องค์กร บจธ. อยู่คู่กับประชาชนทำงานต่อไปให้ครบวงจร  เพราะเรื่องที่ดินเป็นเรื่องสำคัญ ถ้ามีการบริหารจัดการโดยไม่มีการพัฒนาสาธารณูปโภคแบบครบวงจรเหมือน บจธ. หรือไม่มีการสร้างงานสร้างอาชีพ ประชาชนก็ลำบากเหมือนกัน วันนี้ขอเป็นกำลังใจให้ บจธ. ทำหน้าที่เป็นองค์กรต้นแบบอยู่เคียงข้างประชาชนพัฒนาทั้ง 12 วสช.ให้เจริญสืบไป ” พระอาจารย์วิบูลย์สรุป

ทั้งนี้ บจธ. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สู่เป้าหมายองค์กรด้านการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางรายได้ให้กลุ่ม องค์กรเกษตรกร แก้ปัญหาความยากจน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเกิดความคุ้มค่า รวมทั้งบริหารจัดการที่ดินให้เป็นทรัพยากรที่ได้รับการพัฒนา ใช้ประโยชน์จนมีมูลค่าสูงขึ้น ตามโครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์กรระยะที่ 1 ของ บจธ. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566