บจธ. ประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ และภัยจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ!!! สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน)
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ และภัยจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 ประกอบไปด้วย
                 1.  ลดภาระหนี้เงินกู้แก่สมาชิกเกษตรกร ร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ชำระ โดยนำไปลดยอดหนี้ในบัญชี ในกรณีที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น จะนำส่วนลดภาระหนี้เงินกู้จ่ายคืนเป็นเงินสดให้แก่เกษตรกรหรือทายาท
                 2. กรณีที่เกษตรกรมีสถานะเป็นรูปลูกหนี้ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษหรือลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ให้นำเงินต้นส่วนที่ผิดนัดทั้งหมดและหนี้ที่จะถึงกำหนดในช่วงเวลาดำเนินการไปกำหนดชำระรวมกับงวดสุดท้าย หรือถัดจากงวดชำระสุดท้ายของสัญญากู้แต่ต้องไม่เกินกว่ากำหนดเวลาชำระหนี้สูงสุดตามข้อบังคับและให้จัดชั้นหนี้เป็นชั้นปกติ
                 3. ในกรณีเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการนี้เป็นลูกหนี้ที่มีสถานะเป็นชั้นปกติและมีหนี้ ที่จะถึงกำหนดชำระในช่วงเวลาดำเนินมาตรการ สถาบันอาจจะนำเงินต้นที่จะถึงกำหนดชำระดังกล่าวไปชำระรวมกับงวดสุดท้าย หรือถัดจากงวดชำระสุดท้ายของสัญญากู้หรือหนังสือกู้ แต่ต้องไม่เกินกว่ากำหนดเวลาชำระหนี้สูงสุดตามข้อบังคับ และให้พิจารณาความประสงค์ของเกษตรกรและยังคงจัดชั้นหนี้เป็นชั้นปกติต่อไป               4. ลูกหนี้ที่ได้รับสิทธิ์ตามประกาศได้แก่

                     1) ลูกหนี้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน

                    2) ลูกนี้ในโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน(รวมถึงโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร)ยกเว้นสินเชื่อเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภค 

                    3) ลูกหนี้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ตลาดกลางที่ดิน(รวมถึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดกลางที่ดิน แผนการตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้า)

5. การขอสินเชื่อใหม่เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรผู้ได้รับสินเชื่อฯ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆตามที่กำหนดในมาตรการนี้ ให้พิจารณาตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

6. การกำหนดแบบพิมพ์และการอนุมัติตามมาตรการนี้ให้เป็นอำนาจ ผอ.บจธ. หรือผู้ที่ ผอ.บจธ. มอบหมาย