บจธ. ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564 เร่งขับเคลื่อนภารกิจกระจายการถือครองที่ดินให้บรรลุเป้าหมาย

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 บจธ. จัดการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการ โดยมี นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.กฤษฎา บุญชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์มาให้คำปรึกษา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. ร่วมการประชุมผ่านระบบ e-meeting  ณ ห้องประชุม บจธ. ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัํศน์กองทัพบก