บจธ. ประชุมทำความเข้าใจขั้นตอนช่วยเหลือเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติจังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ) หรือ บจธ. มอบหมายนายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. นายทวุฒิ หลวงแก้ว ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน พร้อมเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรจังหวัดสตูล (เครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ ) ณ พื้นที่สวนยางพารา หมู่ 7 บ้านทางยาง ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล เกี่ยวกับความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินของสมาชิก 29 ครัวเรือน ที่ บจธ. ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ให้สถาบันฯ จัดทำคำชี้แจงประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกฯ ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับงบประมาณที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ซึ่งสมาชิกที่มาร่วมประชุมต่างเข้าใจขั้นตอน กระบวนการและภารกิจของ บจธ. และมั่นใจว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเห็นชอบให้ บจธ. ดำเนินการต่อไป