บจธ. ประชุมร่วมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน หนี้สิน และการฟื้นฟูอาชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 กลุ่ม ในพื้นที่ จ.สตูล

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม บจธ. นำโดย นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และคณะผู้บริหาร  นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน หนี้สิน และการฟื้นฟูอาชีพ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 กลุ่ม ในพื้นที่ จ.สตูล ซึ่งมีสมาชิกรวม 89 ครัวเรือน ให้มีที่ดินทำกินซึ่งเบื้องต้นมีเนื้อที่ประมาณ 560 ไร่ ที่สมาชิกจะใช้ในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และทำเกษตรผสมผสานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่โดยมีนายสุเนตร แก้วคำหาร ประธานกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรและข้าราชการเป็นแกนนำในการประสานความช่วยเหลือ