บจธ. ประชุมหารือรูปแบบการใช้ที่ดินร่วมกับเกษตรกร ในพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดินภาคเหนือ 4 ชุมชน

         วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้ศูนย์สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการและผู้อำนวยการจัดประชุมหารือรูปแบบการจัดให้เกษตรกรในพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดินภาคเหนือ 4 ชุมชน (ลำพูน และ เชียงใหม่) เข้าทำประโยชน์ที่ดินในรูปแบบกลุ่ม ภายใต้การบริหารจัดการของสหกรณ์ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ บจธ. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล และนายประยงค์ ดอกลำใย รวมทั้งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการกฎหมาย นายสุมิตรชัย หัตถสาร ร่วมเป็นวิทยากร   สำหรับโครงการดังกล่าวมีเนื้อที่รวมประมาณ 741 ไร่เศษ สมาชิก 500 ครัวเรือน