บจธ. ปรับประเด็นบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 และจัดรับฟังความเห็นร่างข้อบังคับประมวลจริยธรรมฯ

 

วันนี้ ( วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.  จัดประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom โดยมีนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม และนายนเรศ สถิตยพงศ์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน ร่วมให้ข้อเสนอแนะ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. ที่ร่วมประชุม ก่อนพิจารณาปรับปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2567 ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนำข้อเสนอแนะจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) ต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมา ณ 2566 มาเพิ่มเติมในแผนด้วย

วันเดียวกัน บจธ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... และ ร่างข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การรับและบริหาร เรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  โดยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. เป็นประธานการประชุม และนางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและงานคดี ให้ข้อมูลการจัดทำร่างข้อบังคับดังกล่าว ว่า บจธ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทองค์การมหาชน ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2563