บจธ. ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เร่งจัดการสินเชื่อเพื่อการบริหารจัดการที่ดินและสาธารณูปโภค ให้ วสช. เชียงราย เร่งปรับพื้นที่พร้อมเพาะปลูกก่อนเข้าฤดูฝน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. มอบหมายให้นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ บจธ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจาณาความคืบหน้าโครงการ ครั้งที่ 4/2564 ของวิสาหวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร บ้านสันต้นเปา ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารจัดการที่ดิน 2 ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อการบริหารจัดการที่ดินและสาธารณูปโภค รวมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณในพื้นที่ดังกล่าว โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านออนไลน์ เพื่อให้ทุกพื้นที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ก็ตาม