บจธ. พัฒนาชุมชน แม่โจ้ ร่วมจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายชุมชน บจธ. 12 พื้นที่

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มอบหมายนายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. นายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน และเจ้าหน้าที่ บจธ.จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 12 วิสาหกิจชุมชน บจธ. ซึ่งมีสมาชิกจำนวนกว่า 60 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งชุมชน ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2565 โดยมี ผศ. พิเชฐ โสวิทยาสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากรบรรยาย “การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐและการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ” และการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากภาครัฐอย่างถูกต้อง โดยวิทยากร ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สุดเขต  สกุลทอง จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ร่วมให้ความรู้ในการเขียนโครงการ ณ หอประชุมพลังแผ่นดิน วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยาดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย