บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกินให้เกษตรกรอุ่นไอรักษ์ เชียงราย พร้อมยกระดับเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างตลาดนัดชุมชน เน้นบูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธี “บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืนและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)” โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและในพื้นที่รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเขียงราย และเกษตรกรเข้าร่วมงาน เพื่อรับมอบนโยบายสู่การปฏิบัติจากพลเอกประวิตร และบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ ณ วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศีรวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) กล่าวถึงความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. ว่า นอกจากวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ แล้ว บจธ. ยังจัดสรรที่ดินทำกินแก่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง และวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร ต.โยนก อ.เชียง จ.เชียงรายอีกด้วย โดยทั้ง 3 พื้นที่มีเกษตรกรที่ทั้งที่ได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินในรูปแบบสัญญาเช่ารวมทั้ง 3 แห่ง 230 ครัวเรือน เนื้อที่ทั้ง 3 พื้นที่ กว่า 568 ไร่ และยังมีกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินในจังหวัดเชียงรายอีกหลายร้อยรายที่ยื่นขอความช่วยเหลือมาที่ บจธ.
ด้านนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนายการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บจธ. ได้มุ่งมั่น ลดความเหลื่อมล้ำเรื่องที่ดินทำกิน ตามภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนโดยยึดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางให้เกษตรกรในการทำการเกษตร เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องเกษตรกรและชุมชนและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการจัดตั้ง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ขณะนี้ บจธ. อยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. …. ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้
“ ทุกวิสาหกิจที่ บจธ. สนับสนุนมีความเข้มแข็ง พื้นที่มีความก้าวหน้า มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จนเกิดผลผลิตและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้ ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบ หรือตัวอย่างความสำเร็จ (Best Practice) ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้เกือบทุกแห่ง “ นายกุลพัชรกล่าว
สำหรับเกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
– กรณีขอรับความช่วยเหลือในการกระจายการถือครองที่ดิน ติดต่อ กองบริหารจัดการที่ดิน โทร 0 2278 1648 ต่อ 501, 511
– กรณีขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิหรือจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน ติดต่อ กองบริหารสินเชื่อ โทร 0 2278 1648 ต่อ 601, 602, 610
หรือสอบถามพูดคุยได้ที่ inbox เว็บไซต์ https://www.labai.or.th/