บจธ. มุ่งพัฒนาพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ วสช.ศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด จ.ตาก

วันที่ 14 ก.พ. 2567 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผอ.บจธ. พลเอกสัมพันธ์ ธัญญพืช ประธานอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก พื้นที่ 58 ไร่เศษ โดยมีสมาชิกเกษตรกรอาศัยอยู่จำนวน 43 ครัวเรือน ลงพื้นที่ ณ นพค.33 สังกัดกองทัพไทย เพื่อประชุมหารือกระบวนการการพัฒนาพื้นที่ตามหลักเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ด้วยแนวทางการจัดการน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำไปพัฒนาพื้นที่ในวิสาหกิจชุมชนฯ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการที่ดินของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้ศึกษากระบวนการพัฒนาแปลงสาธิตการเกษตรจากปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ให้มีทางเลือกในการปลูกพืชด้วยวิธีที่หลากหลาย และเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2567 ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์ในที่ดิน พร้อมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของกลุ่มฯ และร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน