บจธ. มุ่งสร้างคนดี มอบรางวัลคนดีของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการคนดีของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาองค์กร คุณธรรม ภายใต้ชื่อ “โครงการคนดีของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายอนุศักดิ์ สุรเดช และ นางสาวนันทรัตน์ จีนเท่ห์