บจธ. ยกพื้นที่ดำเนินงานเป็นพื้นที่เรียนรู้ไม่สิ้นสุดของนักศึกษา ม.ศรีปทุม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดประชุมหารือความร่วมมือใน การพัฒนานักศึกษาในด้านความเป็นผู้นำกรณีศึกษาการสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนภายใต้การบริหารจัดการ ของ บจธ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) หมุดหมายที่ 8 ที่มีเป้าหมายสร้างให้ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติปโตได้อย่างยั่งยืน นำโดยนายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบฏิบัติการ) และ นางสาว รนิดา นุชนิยม ผู้ช่วยคณบดีคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีเป้าหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของผู้นำนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ และส่งเสริมให้พื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการของ บจธ เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด เพื่อเป็นแบบอย่างของการสร้างชุมชน สังคม แห่งความยั่งยืนตามพันธกิจของ บจธ . ต่อไป