บจธ. ยกระดับองค์กร จับมือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชน

ก้าวสู่ปีที่ 10 บจธ. ยกระดับองค์กร และสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ล่าสุดคือ MOU กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาศักยภาพชุมชนและเจ้าหน้าที่ บจธ.
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และคณะผู้บริหาร บจธ. และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง บจธ. และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของ บจธ. ในการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้การจัดการด้านเกษตรกรรมและการพัฒนาศักยภาพชุมชน รวมทั้ง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยน และร่วมมือกันในการพัฒนาองค์กรชุมชน และเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในภาคการเกษตรโดยดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินด้วยการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น