บจธ. รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ บจธ. ร่วมกันประกาศเจตจำนงการบริหารงานสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งต่อต้านการทุจริต รวม 6 ด้านและประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ปลูกฝังเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ขององค์กรพร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง และได้มีการทำความเข้าใจในเรื่องของ No Gift Policy ทั้งนี้จะมีการออกนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และประกาศให้เจ้าหน้าที่ยึดเป็นหลักปฏิบัติอีกครั้ง
ในวันเดียวกัน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. ยังร่วมกันขับเคลื่อนสวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในค่านิยมองค์กร ( Core Value ) ที่กำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2562 ดังนี้
L – Leader of Land Management เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการที่ดิน
A – Agricultural Advantage สร้างโอกาสและคุณประโยชน์แก่เกษตรกร
N -New Innovation นวัตกรรมใหม่ ปรับเปลี่ยน คิด ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
D – Dynamic Organizeation องค์กรมีพลวัต คนในองค์กรกระตือรือร้นในการทำงาน ไฝ่รู้ในการพัฒนา
S – Sustainable Development การพัฒนาอย่างยั่งยืน