บจธ. ร่วมกันกำหนดค่านิยมองค์กร (Core Value) อย่างยั่งยืน

คุณกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ บจธ. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินพร้อมผู้อำนวยการกอง และผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมโครงการกำหนดค่านิยมองค์กร (Core Value) อย่างยั่งยืน โดยมี ดร.ปริยา รินรัตนากร ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุกองทัพบก