บจธ.ร่วมกับประมง อ. พร้าว อบรมแปรรูปปลา ที่ วสช.ฯ ดงหลวง

  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือบจธ.
มอบหมายให้ นางสาวดารินันท์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย ( กสค.) พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมอบรมแปรรูปปลา “ปลาดุกร้า ปลานิลแดดเดียว” ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง ต.สันทราย อ.พร้าว
จ. เชียงใหม่ โดยมีวิทยาการคือ นายชวลิต อินทร์ศรีทอง ประมงอำเภอพร้าว จากสำนักงานประมงอำเภอพร้าว ทั้งนี้ สมาชิกได้รับความรู้ด้านการแปรรูปปลาและคำแนะนำในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานประมงอำเภอพร้าวต่อไป
       สำหรับวิสาหกิจแห่งนี้มีเนื้อที่ 53 ไร่เศษ สมาชิก 16 ครัวเรือน อยู่ระหว่างทำสัญญาเช่าทำประโยชน์กับ บจธ. และเตรียมความพร้อมก่อนทำสัญญาเช่าซื้อระยะยาว 30 ปี ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี