บจธ. ร่วมกับแม่โจ้ ลงพื้นที่วางแผนพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ และการปรับปรุงดิน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้ นางสาวศิริพร โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อจัดประชุมหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดิน รับฟังปัญหาและความต้องการ โดยมีดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร อาจารย์สมบูรณ์ ระดม และอาจารย์ลัดดาวัลย์ ระดม ให้คำแนะนำ ความรู้ด้านการปรับปรุงดิน การบริหารจัดการน้ำ การปลูกพืชแต่ละชนิด การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ 7 ชนิด และการเลี้ยงปลาในบ่อ
ทั้งนี้ผอ.กพช. ได้มีการพูดคุยเรื่องความเข้มแข็งทั้ง 4 ด้าน ร่วมกับสมาชิก พร้อมลงพื้นที่ดูแปลง ณ วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก