บจธ. ร่วมกับ นพค.33 ร่วมยกระดับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน วสช.ฯบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด

           นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บจธ. นางสาวดารินันทร์ นันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เพื่อการพัฒนาและยกระดับการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับพันเอกยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ( นพค.33 ) สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ นายสุวรรณ ตาคำ เกษตรอำเภอแม่สอด รวมถึงการติดตามความคืบหน้าด้านสาธารณูปโภค การบริหารจัดการน้ำ เช่นแหล่งน้ำ การกักเก็บน้ำและการใช้ประโยชน์รายแปลง พร้อมทั้งเสนอแนะให้คำแนะนำ สนับสนุนสมาชิกในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นที่เหมาะสมกับพื้นที่
         วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก มีเนื้อที่ 58 ไร่เศษ สมาชิก 43 ครัวเรือน อยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่อย่างยั่งยืน ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และมีการทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินกับ บจธ.แล้ว ได้รับการเสนอชื่อเข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดยกองบัญชาการกองทัพไทย