บจธ. ร่วมกับ นพค.33 หนุนสมาชิก วสช. ฯ อุ่นไอรักษ์ เชียงราย ยกระดับพื้นที่เพิ่มมูลค่าผลผลิต

    เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (ฝ่ายปฏิบัติการ) หรือ บจธ. พร้อมด้วย พันเอกยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ( นพค.33 ) สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.แม่สอด จ.ตาก และนางสาว ดารินันทร์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาขุมชนและเครือข่าย  บจธ. และเจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรมูลค่าสูงให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ มีสมาชิก 65 ครัวเรือน ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินกับ บจธ. เนื้อที่ 68 ไร่เศษ เป็นระยะเวลา 30 ปี อยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน