บจธ. ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ และภาคีชุมชน ศึกษาโมเดลนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่ 5 ชุมชน แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ให้ผลตอบแทนทางสังคม

  

คณะวิจัยศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำผลการวิจัย โครงการการศึกษาผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment : SIA ) และ ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI ) คืนข้อมูลให้สมาชิกโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชนได้แก่ บ้านไร่ดง ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ. ลำพูน บ้านแพะใต้ ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ. ลำพูน บ้านท่ากอม่วง ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโป่ง จ. ลำพูน บ้านแม่อาว ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และบ้านโป่ง ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ ซึ่ง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. จัดซื้อที่ดินและจัดสรรให้สมาชิกทั้ง 5 พื้นที่เข้าทำกิน รวม 900 กว่าไร่
ทั้งนี้นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ีแทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมด้วยผู้บริหาร บจธ.เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดกระบวนการวิจัย และคว่มก้าวหน้า เพื่อที่บจธ. จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ให้เกิดความคุ้มค่าในหลายๆ ด้าน และเพื่อให้สาธารณะเข้าใจเป้าหมายการกระจายการถือครองที่ดินต่อไป