บจธ. ร่วมขับเคลื่อน การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานชุมชนบ้านโป่ง สันทราย เชียงใหม่ หนึ่งใน 5 ชุมชนนำร่องธนาคารที่ดิน

วันที่ 7 มีนาคม 2565 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นำโดย พลเอกสัมพันธ์ ธัญญพืช ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ ประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน และประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน นายชาตรี ทองสาริ อนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ และอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการนำร่องฯ นางสาวศิริพร โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. ลงพื้นที่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จำกัด ( ชุมชนบ้านโป่ง) ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อการแก้ไขปัญหาโครงการนำร่องฯ ซึ่งมีเนื้อที่รวม 240 ไร่เศษ สมาชิก 89 ครัวเรือน เพื่อฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ ของเกษตรกร ซึ่งต้องการให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำสำหรับการเกษตร ถนนทางเข้าพื้นที่ โดย บจธ. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางผู้บริหารได้ทราบถึงความต้องการเพื่อหาแนวทางแก้ไข และแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันพร้อมติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ที่ บจธ. สนับสนุน เช่นการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ การแปรรูปไก่เป็นไส้อั่วไก่ ไก่ต้มน้ำปลา เป็นต้น