บจธ. ร่วมจัดการอบรมฝึกทักษะการพัฒนาอาชีพยางพาราให้แก่สมาชิกเกษตรกรในที่ดินของ คทช. ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

ร่วมจัดการอบรม

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมด้วย นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและงานคดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการและผู้อำนวยการ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเพิ่มทักษะองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาด้านยางพาราทั้งระบบให้กับเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร นางสาวกาบแก้ว ทัพธานี ประธานกลุ่มพัฒนาชาวสวนยาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ดำเนินการของ สคทช. จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอุทัย สลีสองสม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสหกรณ์เกษตรเวียงชัย สาขาเวียงเชียงรุ้ง พร้อมกันนี้ในช่วงบ่าย ผอ.บจธ. และคณะเจ้าหน้าที่ บจธ. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนอุ่นไอรักษ์ ตำบลริมกก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยมีนายจำรัส บำรุงแคว้น ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ และสมาชิกเกษตรกรให้การต้อนรับ