บจธ. ร่วมจัดอบรม “ศาสตร์พระราชา” ให้กับวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา พิมาย

เมื่อวันที่ ๘ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ บจธ.จัดกิจกรรมการฝึกอบรม”ศาสตร์พระราชา” ให้กับกลุ่มชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา อ.พิมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดิน ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนรัง-บูรพา(ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอำเภอชุมพวง)เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน คณะทำงานด้านกฎหมาย การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับ บจธ. และวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแหงชาติ ร่วมอบรมให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ จำนวน ๘๐ คน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดินและป่า ตามศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของกลุ่มในอนาคต