บจธ. ร่วมถกนักวิชาการหลายสาขา สร้างนวัตกรรมของการเป็นตัวกลางเรื่องที่ดิน

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดประชุมหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วน เพื่อพัฒนาและทดสอบรูปแบบนวัตกรรมใหม่ของการเป็นตัวกลางที่ดินตามภารกิจของ บจธ. ณ ห้องประชุมชั้น 6 บจธ. โดยมีนายเอก  วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. ประธานในที่ประชุม ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและนโยบายที่ดิน นายอิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร และการบริหารจัดการทรัพย์สิน ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการโครงการและการลงทุนเกี่ยวกับการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการที่ดินเพื่อแปลงเกษตรและกลุ่มเกษตรกรรายย่อย และนางสาวดารินันท์ นันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการที่ดินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถกระจายการถือครองที่ดินอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยก้าวข้ามวิธีการกำกับดูแลแบบภาครัฐไปเป็นการอำนวยความสะดวก หรือตัวกลางเชื่อมโยงภารกิจระหว่างเกษตรกรกับนักลงทุนที่ต้องการสนับสนุนภาคธุรกิจทางการเกษตร ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรของไทยให้ไปสู่ตลาดโลกได้มีกลยุทธ์