บจธ. ร่วมทางหลวงชนบทเชียงราย และหลายหน่วยงานร่วมพัฒนาถนน และวางแผนป้องกันน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่วิสาหกิจฯ โยนกนคร

          วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
         นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน )หรือ บจธ. มอบหมายให้ นายเอก วรรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. ประชุมร่วมกับ นายปวริศ แดงตุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย และนายดนัย พระบาลี นายช่างแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย ณ ห้องประชุม สำนักงานทางหลวงชนบท ที่ 17 (เชียงราย) เพื่อวางแผนการพัฒนา งานสนับสนุนวัสดุปรับปรุงผิวถนน และการปรับระดับถนนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อสะดวกในการสัญจรของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เนื้อที่ 416 ไร่เศษ ร่วมกับตัวแทนสมาชิก พร้อมลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ในอนาคต ให้สมาชิกจำนวน 104 ครัวเรือน ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. ให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน
         "บจธ. ได้ติดตามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพ ในส่วนของปัญหาน้ำหลากเข้าพื้นที่ในช่วงฤดูฝนตกหนัก เราได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเชียงราย และกรมเจ้าท่าในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในการปรับระดับพื้นที่เพื่อลดการท่วมขังในเบื้องต้น และจะได้ขุดบ่อในพื้นที่ 10 ไร่ ความลึก 8 เมตร เพื่อทำแก้มลิงกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยนช์ได้ในฤดูแล้งในอนาคตต่อไป"นายเอก กล่าว