บจธ. ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการระดมทุน เพื่อสนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดิน

วันที่ 22 มีนาคม 2567 บจธ. จัดการประชุมคณะทำงานศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการระดมทุนเพื่อการกระจายโอกาสการถือครองที่ดินครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นประธานคณะทำงาน ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ที่ปรึกษาคณะทำงาน นายแก้ว สังข์ชู นายศักดา ศิริซิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล ร.ศ.นเรศ เกษะประกร ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและงานคดี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการและผู้อำนวยการ บจธ. นายภิศักดิ์ นับงาม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมเป็นคณะทำงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บจธ. อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยได้ร่วมกันพิจารณาแนวการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจการกระจายการถือครองที่ดิน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่ดินและใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะทำให้ บจธ. มีแนวทางในการระดมทุนหลากหลายรูปแบบรองรับสนับสนุนการดำเนินภารกิจในการกระจายการถือครองที่ดินในรูปแบบต่างๆ ให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไป