บจธ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ชื่นชมแนวทางการช่วยเหลือประชาชน แนวคิดการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมด้วย น.ส. ซามีรอ  กามะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจง ผลการดำเนินงานของ บจธ. ตลอดระยะเวลา 5 ปี  รวมถึงแผนการดำเนินงานและมาตรการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ในการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ กิจการศาล องค์กรอิศระองค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน คณะที่สอง ในคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิศระองค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  เป็นประธาน       โดยคณะอนุกรรมาธิการได้ร่วมกันรับชม VTR และการบรรยายผลการดำเนินงาน และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ โดยต่างชื่นชมแนวทางการดำเนินงาน และให้กำลังใจในการทำงานที่ช่วยเหลือประชาชน เกษตรกรและผู้ยากจนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงที่ดินทำกิน ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกบังคับคดี หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก พร้อมกันนี้ประธานฯ ยังได้ห่วงใยกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากการดูแลพี่น้องเกษตรกรหลายกลุ่มคนเป็นเรื่องยาก ต่างความคิด การที่จะส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกชุมชนเกิดความรักสามัคคี หวงแหนที่ดินทำกินของตนเอง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นจึงต้องได้รับการสนับสนุนและบูรณาการจากหลายภาคส่วนที่มีภารกิจเพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมในที่ดินของตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน