บจธ. ร่วมพัฒนา ค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน วสช.เกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินมอบหมายให้นางสาวดารินันท์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน Quick win พื้นที่เป้าหมาย โดยมีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้ในด้านการพัฒนาผลผลิตข้าวสารธัญพืช” ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินของสมาชิก โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันวางแผนการพัฒนา ค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งสมาชิกได้มีมติร่วมกันในการที่จะพัฒนาข้าวสารเป็นข้าวสารผสมธัญพืชเพื่อเพิ่มมูลค่า และจะมีการวางแผนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวข้าว โดยการทดลองปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมสมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการคิดค้นอัตราส่วนและวัตถุดิบในการพัฒนาข้าวสาร โดยการชั่ง ตวง ค้นหาความลงตัวระหว่างข้าวและธัญพืช การคิดค้นรูปแบบการจัดวางต่าง ๆ ให้มีความสวยงามจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสารผสมธัญพืช 5 ชนิด ประกอบด้วย ถั่วเขียว ถั่วดำ ถั่วแดง ถั่วเหลือง และลูกเดือย ทั้งนี้ กองพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน ของ บจธ. จะได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป