บจธ. ร่วมพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือ MOU คณะอนุกรรมการบูรณาการข้อมูลที่ดินและจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. นำโดย พลเอกวิทยา  จินตนานุรัตน์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจธ. เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการบูรณาการข้อมูลที่ดินและจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน ครั้งที่ 1/2563  โดยร่วมกันพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือ MOU เพื่อบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน