บจธ. ร่วมมือทุกจังหวัด มุ่งสร้างความมั่นคงด้านที่ดินและอาชีพ ให้แก่พี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2563 นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดกรธนาคารที่ดิน เข้าร่วมชี้แจงการบูรณาการทำงานร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ  แย้มศรี และนายก อบต.รางจรเข้ นายพงศกร  มงคลหมู่ ประจำบูธในส่วนของการรักษาความมั่นคงส่วนกลาง ในงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ของ กอ.รมน. โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี ในภารกิจการสร้างความมั่นงคงด้านที่ดินและอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลรางจรเข้ ซึ่งเป็นตำบลต้นแบบ นตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เคยได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการดี จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นความมั่นคง ของ กอ.รมน. โดยมุ่งเน้นในด้านการรักษาความสงบภายในประเทศและด้านป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ปัญหาด้านยาเสพติด เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้คลอบคลุมประชาชนในพื้นที่ โดยมีน้องๆ เด็กนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้(เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์)ได้เป็นตัวแทนมอบไข่ให้กับท่านนายกรัฐมนตร พร้อมอวยพรให้ท่านนายกว่า “ขอเป็นกำลังใจให้ท่านนายก ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอให้ท่านนายกสู้ๆ” โดยในส่วนของ บจธ. มีส่วนสำคัญในด้านของการสร้างความเข้มแข็งทางด้านอาชีพ และที่ดิน ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน หรือผู้ที่ตั้งใจในการทำเกษตรกรรม พร้อมยังพัฒนาให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในชีวิต