บจธ. ร่วมลงนามสัญญาฯ เดินหน้าช่วยเหลือชุมชนนำร่องเชียงใหม่ ให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง


วันที่ 19  พฤษภาคม 2563 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.นำโดย นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ และ นายเดชา  ชูสร้อยปิ่น  เจ้าของที่ดินผู้มีอุปการะคุณ ร่วมลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน ภายใต้โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่ชุมชนนำร่อง 5 ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ของ บจธ.  ในตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่รวมโดยประมาณ 2-1-28.9 ไร่ ณ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ชั้น 9 อาคารเบญจสิริ