บจธ. ร่วมสร้างค่านิยมองค์กรอย่างยั่งยืน

คุณกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ บจธ. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน คุณเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. ร่วมกับ ผู้อำนวยการกอง และผู้ปฏิบัติงานร่วมกันเข้าสัมมนาโครงการสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value) อย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันวางกรอบแนวทางในการสร้างค่านิยมองค์กรของ บจธ. โดยมี ดร.ปริยา รินรัตนากร ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นวิทยากร ทั้งนี้ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  ร่วมให้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Core Value สะท้อนสู่การสื่อสารในองค์กร ระหว่างวันที่ 15 -16 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรม โมดัส บีชฟรอนต์ รีสอร์ท พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี