บจธ. ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง พร้อมพัฒนาอาชีพให้สมาชิก วสช.เกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้นายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน นางสาวศิริพร โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประชุมหาแนวทางความเข้มแข็งของชุมชน 4 ด้าน พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อพัฒนาที่ดินให้ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง มีจำนวนสมาชิก 17 ครัวเรือน เนื้อที่ 53 ไร่เศษ ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่