บจธ. ร่วมหารือแนวทางการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินกลุ่มฯ ห้วยม่วง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้ นายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน นางสาวศิริพร โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปฏิรูปที่ดินการผลิตลำไยคุณภาพ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 12 พื้นที่โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับนายประวิทย์ วงค์ธิดา พัฒนาการอำเภอจอมทอง และดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาที่ดิน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนต่อไป