บจธ. ร่วมหารือ นพค.14 พัฒนาพื้นที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ วสช.เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา จ.จันทบุรี

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน มอบหมาย นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่ ร่วมกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพบปะหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดตราด โดยมี ผบ.ช.พัฒนา นพค.14 สนภ.1 นทพ. น.ท.วีรวิชญ์ พิสิษฐ์โภคิน น.ท. ลาวา กิจพงศ์ หัวหน้าศูนย์ฝึก กสิกรรมธรรมชาติ และ ร.อ. บำรุง ละมัย หัวหน้าศูนย์ส่งกำลังบำรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่และการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางหลักกสิกรรมธรรมชาติให้แก่พี่น้องวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาฯ โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14ฯ ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมอาชีพให้แก่พี่น้องเกษตรกร พร้อมกันนี้ยังได้นำสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ เข้าศึกษาเรียนรู้ในแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนำชมศูนย์ฝึกกสิกรรมธรรมชาติของหน่วยฯ พี่น้องสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา นำโดย นายสรศักดิ์ บุญอำไพ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณอย่างยิ่งที่ นพค. 14 จะได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้สมาชิกในการทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีพันธ์ุปลา พันธุ์ไก่ พร้อมสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้มีความรู้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขอบคุณ บจธ. มากๆ ที่ช่วยมาเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือในพื้นที่ให้การทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น