บจธ. ร่วมหารือ วสช.แก้วกล้า เตรียมความพร้อม พื้นที่ รับการตรวจราชการของพลเอกประวิตร

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน มอบหมายนายเอก วรรณ ประทีป รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการของ บจธ. และพบปะพี่น้องเกษตรกร โดยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และคณะ ส่วนราชการ ในพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า พื้นที่ดำเนินการ 93 ไร่เศษ สมาชิก เกษตรกร 26 ครัวเรือน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. โดย หลังจากที่ได้รับแนวทางการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการจังหวัด ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 (นพค.13) สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ที่พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่และแนวทางการปฏิบัติงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีแล้ว โดยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้ร่วมกันวางแนวทางในการปรับพื้นที่และผังการจัดกิจกรรมให้มีความพร้อมต้องรับคณะรองนายกรัฐมนตรีและคณะภาคส่วนราชการ