บจธ. ร่วมอบรมซ้อมอพยพหนีไฟจากอาคารสูงของ ททบ.

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562  เจ้าหน้าที่ บจธ. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ใช้อาคารสูงของ ททบ. โดยมี พล.ต.สกล โชติปัทมนนท์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารองค์กรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นประธานเปิดพิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอาคารสูง ที่ห้องประชุมเบญจรัศมี อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก