บจธ. ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการที่ดินระดับนานาชาติ

บจธ.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิด แนวทางการพัฒนาที่ดิน การบริหารจัดการที่ดิน ในระดับนานาชาติร่วมกับนานาประเทศ อาทิเช่น เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม อินเดีย
วันนี้ (4 มิถุนายน 2567) เวลา 09.30 น. นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. หรือ ธนาคารที่ดิน พร้อมด้วย นายสุทธิโรจน์ คำมั่น ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
และเจ้าหน้าที่วิจัย บจธ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนโยบาย กฎหมาย และระเบียบด้านการบริหารจัดการที่ดินในประเทศภูมิภาคเอเชีย (International Workshop On Politics,Laws and Regulations for Land Management in Asian Countries) 4-6 June 2024 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์
(Konrad-Adenauer-Stiftung: KAS) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องเดจาวู ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
กิจกรรมมีเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากต่างประเทศ เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบด้านการบริหารจัดการที่ดินในประเทศภูมิภาคเอเชีย มีตัวแทนนักวิชาการด้านการบริหารจัดการที่ดินจากประเทศ ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ เวียดนาม ไต้หวัน อินโดนีเซีย และประเทศไทย
นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. หรือ ธนาคารที่ดิน เปิดเผยว่า บจธ. ในฐานะหน่วยงานภาคีด้านที่ดิน กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ สคทช. จะได้นำแนวทางการบริหารจัดการที่ดินที่เกิดผลสำเร็จในนานาประเทศมาพัฒนาที่ดินภายใต้ภารกิจ ดังนี้
1.ดำเนินการกระจายถือครองที่ดิน โดยให้เกษตรกรและผู้ยากจนมีส่วนร่วมจัดการที่ดิน
2.บริหารจัดการทรัพยากรที่ดินรัฐและเอกชน เพื่อให้เกษตรกร ผู้ยากจนเข้าถึงที่ดินทำกิน
3.บูรณาการข้อมูลที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงที่ดินทำกิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดินของ บจธ. ต่อไป #ธนาคารที่ดิน #บจธ.