บจธ. ร่วม ม.ศรีปทุม และวสช.แก้วกล้า จัดฝึกอบรมนักศึกษาเรียนรู้การวางแผนจัดการชุมชน

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายนายเอก วรรณ ประทีป รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนของ บจธ. เนื้อที่ 93 ไร่เศษ สมาชิกเกษตรกร 26 ครัวเรือน   เพื่อจัดกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (School of  Interdisciplinary Technology and Innovation - SITI )  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า โดยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้ร่วมกันต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา และจัดแบ่งฐานเรียนรู้ให้ความรู้เรื่องการสร้างบ้านดิน การใช้ระบบโซล่าเซลล์ช่วยในการทำเกษตร การปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการแปรรูปผลผลิต เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการวางแผนการจัดการชุมชน และสร้างผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ leaderships SITI ไปพร้อมกัน

ภาพ - ข่าว : กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   วันที่ 6 มิถุนายน 2566