บจธ. ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจเตรียมทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พล.อ.สัมพันธ์ ธัญญพืช ประธานอนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ นายประยงค์ ดอกลำไย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บจธ. นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม เกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจ ในกระบวนการทำสัญญาเช่าซื้อที่ดิน /ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของสมาชิกเกษตรกรฯ กว่า 53 ครัวเรือน ในพื้นที่ 150 ไร่เศษ ซึ่งปัจจุบันสมาชิกทุกคนได้ทำเกษตรผสมผสานปลูกผักสวนครัว และดอกไม้ส่งตลาดในพื้นที่ มีรายได้ที่มั่นคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีเงินออมของกลุ่มฯ พร้อมเข้าสู่กระบวนการเช่าซื้อที่ดินแล้ว ซึ่งจากเดิมสมาชิกเคยเป็นผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือถูกขับไล่รื้อออกจากที่ดินเดิมเนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินโครงการของรัฐฯ การก่อสร้างทางด่วนพิเศษบางปะอิน-นครราชสีมา โดย บจธ. ได้เข้ามาช่วยเหลือและจัดให้เกษตรกรได้เข้าอยู่ทำกิน ตั้งแต่ปี 2563 ในเบื้องต้นคณะผู้บริหาร บจธ. ได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจให้แก่สมาชิกเกษตรกร ก่อนเข้าสู่กระบวนการทำสัญญาเช่าซื้อที่ดิน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปีระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 30 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป